sandal logo

dimos-larisas
 • Home
 • e-Υπηρεσίες
 • Άδειες Καταστημάτων

Άδειες Καταστημάτων

Εκτύπωση E-mail
Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

pdfΔικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Κέντρου Διασκέδασης

 1. Αίτηση µε τα πλήρη στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος. Αν πρόκειται για εταιρία, η αίτηση συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εκπρόσωπου ή διαχειριστή και αναφέρεται απαραίτητα και η εταιρία
 2. Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Χρήσης Γης προς το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας για το αν επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στη θέση που ζητάει ο ενδιαφερόµενος.
 3. Tεχνική έκθεση Μηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητά της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ηχοµόνωση. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η µελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας σύµφωνα µε την Υ∆ Α5/3010/1985.
 4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού εξοπλισµού & εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρµόδιο εγκαταστάτη µηχανικό (αγωγοί µεταφοράς οσµών αερίων, καπνών, συστηµάτων Α.Π.Ε. κτλ).
 5. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας και σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν υπογεγραµµένα από µηχανικό από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για ΚΥΕ, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (πχ τουαλέτες για ΑΜΕΑ).
 6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 7. Άδεια ΑΕΠΙ
 8. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία των εταίρων.
 9. Σε περίπτωση Εταιρείας: ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικά υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Για ΑΕ και ΕΠΕ υποχρεωτικά το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού και για ΟΕ και ΕΕ θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο.
 10. Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από την Υπηρεσία μας) µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης σύµφωνα µε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π∆ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρίας & του υγειονομικού υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ και όλων των διαχειριστών της ΕΠΕ.
 11. Τρεις (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία
 12. Βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια (άρθρο 32 παρ.1 ΠΔ 465/1970 & άρθρο 21 παρ.2 του ΠΔ 118/2006).
 13. Έγγραφο (τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο), από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη του απαιτούµενου χώρου (όχι µεγαλύτερη των 100 µέτρων µετρούµενη σε ευθεία γραµµή από το κατάστηµα), καθώς και σχεδιάγραµµα µηχανικού, στο οποίο να φαίνεται ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης ένα προς έξι (1:6) και η απόσταση του χώρου από το κατάστηµα. (ΠΔ 257/2001)
 14. Σχέδια εις τριπλούν καθώς και ειδικές τεχνικές εκθέσεις εµπεριστατωµένες και σαφείς για: α) τις δοµικές κατασκευές, β) τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις γενικά, γ) τον αερισµό, δ) τη θέρµανση, στ) την ασφάλεια της κυκλοφορίας µέσα και έξω από τους στεγασµένους και µη χώρους (διάταξη θέσεων-πλάτος διαδρόµων-εξόδων-κλιµάκων κ.α.), ε)για την αισθητική άποψη των κατασκευών (εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχιτεκτονική επιτροπή).
 15. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ.
 16. Φωτοαντίγραφο µισθώτριας σύµβασης του υπό λειτουργία καταστήµατος, θεωρηµένης από την αρµόδια ∆ΟΥ, ή αν είναι ιδιόκτητο, συµβόλαιο αγοράς του ακινήτου.
 17. Φάκελος µε λάστιχο.
 18. Προβλεπόµενο παράβολο 840 ευρώ από το τμήμα Ταµείου.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προκειµένου περί αλλοδαπών, απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραµονής και άδεια εργασίας ή άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε όλα τα προσωπικά στοιχεία µεταφρασµένα και επικυρωµένα.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο προσωπικά ή νόµιµο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της εταιρείας ή εκπρόσωπο του καταθέτη δυνάµει εξουσιοδότηση ενώπιον Συµβολαιογράφου. Μέχρι να χορηγηθεί η άδεια, δεν είναι επιτρεπτή η λειτουργία καταστήµατος ή επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφραγίζονται αυτεπάγγελτα από την (άρθρο 10 παρ.4 Α.Ν.2520/40 σε συνδ. µε την Υ.∆.8577/83 άρθρο 6 παρ

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης για εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα

 1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, η διεύθυνση του οικήµατος, όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή.
 2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του προσώπου ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προκειµένου περί αλλοδαπών, απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραµονής και άδεια εργασίας ή άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε όλα τα προσωπικά στοιχεία µεταφρασµένα και επικυρωµένα
 3. Βεβαίωση Χρήσης Γης. Πληροφορίες εάν είναι επιτρεπτή η ζητούµενη χρήση στην κα Ανδρέου 2ος Όροφος. Μετά Αίτηση στο πρωτόκολλο της Πολεοδοµίας (ισόγειο).
 4. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλµατος
 5. Εγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, ότι συµφωνεί µε την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
 6. Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του Ν. 1599/86, ότι το οίκηµα εντός του οποίου θα ασκεί την συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν θα χρησιµοποιείται από αυτό ως κατοικία.
 8. Φωταντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήµατος ή στην περίπτωση µισθώσεως του οικήµατος φωτοαντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, σε πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος
 9. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας και σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν υπογεγραµµένα από µηχανικό από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για οίκο ανοχής, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι
 10. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (Εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία).
 11. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό, ότι το οίκηµα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθρ. 3 του Ν.2734/99 «περί αποστάσεων (200 µ.) από ναούς, σχολεία κ.λ.π.», όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή
 12. Βεβαίωση της ∆/νσης Υγείας, ότι το οίκηµα πληροί τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις(διαδικασία υπηρεσίας ΟΤΑ).
 13. Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, ότι το οίκηµα δεν έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο.
 14. Τρείς (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες.
 15. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ.
 16. Βεβαίωση της ∆/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόµενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 1 του Ν.2734/99
 17. Παράβολο 185 ευρώ

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοσης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδότοπου

Δικαιολογητικά Προέγκρισης Ίδρυσης

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (δίδεται έντυπη από την Υπηρεσία µας) µε τα πλήρη στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία τα στοιχεία του εκπρόσωπου η διαχειριστή και θα αναφέρεται απαραίτητα η εταιρία. 
 • Βεβαίωση Χρήσης Γης: Πληροφορίες εάν είναι επιτρεπτή η ζητούµενη χρήση στην κα Aνδρέου 1ος Όροφος. Μετά Αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας (Ισόγειο).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφει:
  • Αν το υπό λειτουργία κατάστηµα είναι σε πολυκατοικία και έχει συνταχθεί κανονισμός: "Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό .............. αριθµό.... και δηλώνω ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας αυτής (τον οποίο και προσκομίζω) δεν απαγορεύει την λειτουργία καταστήµατος......................................."
  • Αν το υπό λειτουργία κατάστηµα είναι σε πολυκατοικία και δεν έχει συνταχθεί κανονισμός: "Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό............. και δηλώνω ότι για την πολυκατοικία αυτή δεν υπάρχει κανονισµός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών κατοικιών των στεγασµένων στο ίδιο κτίριο επιτρέπει την λειτουργία καταστήµατος..........................."
  • Αν το υπο λειτουργία κατάστημα είναι σε κτίσμα ενός και μόνο ιδιοκτήτη: "Ως µοναδικός ιδιοκτήτης {θα αναφέρεται ο αριθµός των ορόφων} επιτρέπω τη λειτουργία καταστήματος......................  Δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισµός."
 • Φάκελος µε λάστιχα.

Η Προέγκριση Ίδρυσης εκδίδεται ύστερα από απόφαση των Δηµοτικών Επιτροπών, και δεν επέχει θέση Άδειας Λειτουργίας Καταστήµατος. Μετά τη λήψη της προέγκρισης ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει στο ∆ήµο, εντός τριών (3) µηνών τα κάτωθι δικαιολογητικά, σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται!

Δικαιολογητικά Άδειας Λειτουργίας

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (δίδεται έντυπη από την Υπηρεσία µας)
 • Παράβολο 185 ευρώ και Βεβαίωση περί μη Οφειλής από το τμήμα Ταµείου του ∆ήµου Λαρισαίων, η οποία και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραµµένη από µηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύµφωνα µε τον Οικοδοµικό Κανονισµό και τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, του Κανονισµού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων για την αιτούµενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νοµιµοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόµησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενηµέρωση φακέλου άδειας δόµησης, κτίριο προϋφιστάµενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόµησης, δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν σε κλίµακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). Στις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών υποβάλλεται, επιπλέον, εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιηµένο διάγραµµα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης µε περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονοµικά υπεύθυνο είτε από επιστήµονα σχετικής ειδικότητας.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία των εταίρων.
 • Σε περίπτωση Εταιρείας, Δήλωση ορισµού του υγειονοµικά υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Επίσης αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρίας θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή για την τήρηση του µητρώου αυτής και πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής αρχής για την τήρηση του µητρώου περί τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης σύµφωνα µε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π∆ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται υπ. δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρίας & του υγειον. υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆.Σ. Α.Ε. & όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε. Υπάρχει έντυπη στην υπηρεσία µας
 • Τρεις (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία.
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ.
 • Φωτοαντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου του υπό λειτουργία καταστήµατος και αν είναι ιδιόκτητο συµβόλαιο αγοράς του ακινήτου
 • Κατόψεις των στεγασµένων αιθουσών και κατόψεις-διαγράµµατα του δηµοτικού υπαίθριου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων
 • Για τη λειτουργία ορισµένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του Β∆ 465/1970 στις οδούς εκτός σχεδίου), απαιτείται και βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.∆. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα). Εστιατόρια-Υπεραγορές-Επιχειρήσεις αναψυχής

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο προσωπικά ή νόµιµο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της εταιρείας ή εκπρόσωπο του καταθέτη δυνάµει εξουσιοδότηση ενώπιον Συµβολαιογράφου. Μέχρι να χορηγηθεί η άδεια, δεν είναι επιτρεπτή η λειτουργία καταστήµατος ή επιχείρησης.

pdfΔικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Καταστήματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

Δικαιολογητικά Προέγκρισης Ίδρυσης

 • Αίτηση µε τα πλήρη στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία τα στοιχεία του εκπρόσωπου η διαχειριστή και θα αναφέρεται απαραίτητα η εταιρία καθώς επίσης και ο ακριβής αριθµός των ΗΥ που θα λειτουργούν επί του καταστήµατος. (Αν ζητηθεί για έναρξη επιτηδεύµατος Φωτοτυπία για ΔΟΥ).
 • Βεβαίωση Χρήσης Γης. Αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας (Ισόγειο), η οποία βεβαιώνει αν επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη θέση που ζητάει ο ενδιαφερόµενος.
 • Τοπογραφικό διάγραµµα ή Σκαρίφηµα υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικόγια την απόσταση των 50 µέτρων µετρούµενη σε ευθεία γραµµή από σχολεία, ναούς, νηπιαγωγεία κτλ σύµφωνα µε το ΠΔ 180/1979.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφει:
  • Αν το υπό λειτουργία κατάστηµα είναι σε πολυκατοικία και έχει συνταχθεί κανονισμός: "Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό .............. αριθµό.... και δηλώνω ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας αυτής (τον οποίο και προσκομίζω) δεν απαγορεύει την λειτουργία καταστήµατος......................................."
  • Αν το υπό λειτουργία κατάστηµα είναι σε πολυκατοικία και δεν έχει συνταχθεί κανονισμός: "Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό............. και δηλώνω ότι για την πολυκατοικία αυτή δεν υπάρχει κανονισµός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών κατοικιών των στεγασµένων στο ίδιο κτίριο επιτρέπει την λειτουργία καταστήµατος..........................."
  • Αν το υπο λειτουργία κατάστημα είναι σε κτίσμα ενός και μόνο ιδιοκτήτη: "Ως µοναδικός ιδιοκτήτης {θα αναφέρεται ο αριθµός των ορόφων} επιτρέπω τη λειτουργία καταστήματος......................  Δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισµός."
 • Φάκελος µε λάστιχα.

Η Προέγκριση Ίδρυσης εκδίδεται ύστερα από απόφαση των Δηµοτικών Επιτροπώνκαι δεν επέχει θέση Άδειας Λειτουργίας ΚαταστήµατοςΜετά τη λήψη της προέγκρισης ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει στο ∆ήµοεντός τριών (3) µηνών τα κάτωθι δικαιολογητικάσε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται!

Δικαιολογητικά Άδειας Λειτουργίας

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (δίδεται έντυπη από την Υπηρεσία µας)
 • Παράβολο 185 ευρώ και Βεβαίωση περί μη Οφειλής από το τμήμα Ταµείου του ∆ήµου Λαρισαίων, η οποία και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραµµένη από µηχανικόστην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύµφωνα µε τον Οικοδοµικό Κανονισµό και τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, του Κανονισµού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων για την αιτούµενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νοµιµοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόµησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενηµέρωση φακέλου άδειας δόµησης, κτίριο προϋφιστάµενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόµησης, δήλωση αυθαιρέτου µε τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν σε κλίµακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). Στις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών υποβάλλεται, επιπλέον, εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιηµένο διάγραµµα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης µε περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονοµικά υπεύθυνο είτε από επιστήµονα σχετικής ειδικότητας.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία των εταίρων.
 • Σε περίπτωση Εταιρείας, Δήλωση ορισµού του υγειονοµικά υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Επίσης αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρίας θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή για την τήρηση του µητρώου αυτής και πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής αρχής για την τήρηση του µητρώου περί τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης σύµφωνα µε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π∆ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται υπ. δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρίας & του υγειον. υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆.Σ. Α.Ε. & όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε. Υπάρχει έντυπη στην υπηρεσία µας
 • Τρεις (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία.
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης του αιτούντος και αν πρόκειται για εταιρία των εταίρων.
 • Σε περίπτωση Εταιρείας, Δήλωση ορισµού του υγειονοµικού υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Επίσης αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρίας θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή για την τήρηση του µητρώου αυτής και πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής αρχής για την τήρηση του µητρώου περί τροποποιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης σύµφωνα µε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π∆ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρίας και του υγειονομικού υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΑΕ και όλων των διαχειριστών ΕΠΕ. Υπάρχει έντυπη στην υπηρεσία µας
 • Τρεις (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία.
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ΔΟΥ.
 • Φωτοαντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου του υπό λειτουργία καταστήµατος και αν είναι ιδιόκτητο συµβόλαιο αγοράς του ακινήτου
 • Κατόψεις των στεγασµένων αιθουσών και κατόψεις-διαγράµµατα του δηµοτικού υπαίθριου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. Ο αριθµός των Η/Υ να έχει προβλεφθεί στις κατόψεις

pdfΑίτηση Χρήσης Μουσικής σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο

 • Aίτηση προς το τμήμα Καταστημάτων και Διαφημίσεων.
 • Tεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80 dB να μην δημιουργούνται προβλήματα στο σημείο προστασίας (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ 9/5951/24-2-2017).

*Η τεχνική αίτηση θα πρέπει να διατηρείται και στον χώρο του καταστήματος.


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1